Lu-ca 5:39 - Bản dịch Truyền thống
Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới; vì người nói rằng: Rượu cũ ngon hơn.