Lu-ca 5:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.