Lu-ca 4:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài dùng quyền phép mà phán.