Lu-ca 4:32 - Bản dịch Truyền thống
Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài dùng quyền phép mà phán.