Lu-ca 4:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình.