Lu-ca 4:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.