Lu-ca 4:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo;