Lu-ca 4:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ma quỉ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài.