Lu-ca 3:19-20 - Bản dịch Truyền thống
19
Song Hê-rốt, vua chư hầu, đã bị Giăng can gián về việc Hê-rô-đia vợ của em mình, cùng về các điều ác vua đã làm,
20
thì lại thêm một điều ác nữa, là bắt Giăng bỏ tù.