Lu-ca 24:53 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời.