Lu-ca 24:52 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.