Lu-ca 24:51 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.