Lu-ca 24:49 - Bản dịch Truyền thống
còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.