Lu-ca 24:42 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng.