Lu-ca 24:4 - Bản dịch Truyền thống
Đương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặt áo sáng như chớp, hiện ra trước mặt họ.