Lu-ca 24:36 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Môn đồ đương nói chuyện như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!