Lu-ca 24:34 - Bản dịch Truyền thống
nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn.