Lu-ca 23:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, vua hỏi Ngài nhiều câu, song Ngài không trả lời gì hết.