Lu-ca 23:4 - Bản dịch Truyền thống
Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng: Ta không thấy người nầy có tội gì.