Lu-ca 23:31 - Bản dịch Truyền thống
Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao?