Lu-ca 23:24-25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
24
Phi-lát truyền làm y như lời chúng xin.
25
Bèn tha tên tù vì tội dấy loạn và giết người, là người chúng đã xin tha; rồi phó Đức Chúa Jêsus cho mặc ý họ.