Lu-ca 23:24 - Bản dịch Truyền thống
Phi-lát truyền làm y như lời chúng xin.