Lu-ca 22:65 - Bản dịch Truyền thống
Họ lại nhiếc móc Ngài nhiều lời khác nữa.