Lu-ca 22:64-65 - Bản dịch Truyền thống
64
che mặt Ngài lại rồi nói rằng: Hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi!
65
Họ lại nhiếc móc Ngài nhiều lời khác nữa.