Lu-ca 22:38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các sứ đồ thưa rằng: Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán rằng: Ay là đủ.