Lu-ca 22:33 - Bản dịch Truyền thống
Phi -e-rơ thưa rằng: Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết.