Lu-ca 21:33 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu.