Lu-ca 21:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đoạn, Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: Hãy xem cây vả và các cây khác;