Lu-ca 21:27 - Bản dịch Truyền thống
Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây.