Lu-ca 21:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến.