Lu-ca 21:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu.