Lu-ca 21:1 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Jêsus vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương,