Lu-ca 20:47 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, mà nuốt gia tài của đờn bà góa. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn.