Lu-ca 2:8 - Bản dịch Truyền thống
Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên.