Lu-ca 2:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên.