Lu-ca 2:49 - Bản dịch Truyền thống
Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?