Lu-ca 2:49 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?