Lu-ca 2:32 - Bản dịch Truyền thống
Soi khắp thiên hạ, Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài.