Lu-ca 2:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Soi khắp thiên hạ, Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài.