Lu-ca 2:29-32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
29
Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài;
30
Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài,
31
Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân,
32
Soi khắp thiên hạ, Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài.