Lu-ca 2:29 - Bản dịch Truyền thống
Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài;