Lu-ca 2:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa.