Lu-ca 2:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: