Lu-ca 2:13 - Bản dịch Truyền thống
Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: