Lu-ca 19:41 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Đức Chúa Jêsus gần đến thành, thấy thì khóc về thành, và phán rằng: