Lu-ca 19:41 - Bản dịch Truyền thống
Khi Đức Chúa Jêsus gần đến thành, thấy thì khóc về thành, và phán rằng: