Lu-ca 19:38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
mà nói rằng: Đáng ngợi khen Vua nhơn danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh hiển trên các nơi rất cao!