Lu-ca 19:10 - Bản dịch Truyền thống
Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.