Lu-ca 19:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.