Lu-ca 18:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài lại phán thí dụ nầy về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác: