Lu-ca 18:27 - Bản dịch Truyền thống
Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được.