Lu-ca 18:12 - Bản dịch Truyền thống
Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi.