Lu-ca 17:32 - Bản dịch Truyền thống
Hãy nhớ lại vợ của Lót.