Lu-ca 17:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy nhớ lại vợ của Lót.