Lu-ca 17:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa,