Lu-ca 16:19 - Bản dịch Truyền thống
Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng.