Lu-ca 16:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi.