Lu-ca 15:32 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.